OUR Khung BangKachao

        โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา สานต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลังสูงสุด 

" สานพลังร่วม
เพื่อพัฒนาสังคม "


เกี่ยวกับ OUR Khung BangKachao ที่มาและความสำคัญ

"คุ้งบางกะเจ้า" พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ หนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนอันสำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่ทรงคุณค่าทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม แต่ในปัจจุบัน ชุมชนสีเขียวแห่งนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการขยายตัวของการพัฒนาเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำกว่า 34 องค์กรของประเทศไทย(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนพร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินงานเพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 

เป้าหมาย

  • พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth) ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรม
  • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น พร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์

  • สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนาในการรักษาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า
  • ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือกับคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นโอเอซิสของคนไทยอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายร่วม