เครือข่าย

“ สานพลังร่วม

เพื่อพัฒนาสังคม ”

สมาคม และบริษัทเอกชน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
เครือเบทาโกร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ทรู คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เครือเจริญโภคภัณฑ์
อีสท์วอเตอร์ กรุ๊ป
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
เชลล์ ประเทศไทย
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด